Keskkonnapoliitika

Lähtume oma tegevuses järgmistest põhimõtetest, mis on kooskõlas keskkonnajuhtimisstandardi ISO 14001:2004 nõuetega:

Ohutu töökeskkond
Töötajatele on loodud nõuetele vastavad töötingimused ja teostatakse regulaarset riskianalüüsi. Ettevõtte juhatus kavandab vajadusel meetmeid töökeskkonna parendamiseks.

Pakendite korduvkasutus
Võimalusel rakendatakse pakendite puhul korduvkasutust ning välditakse kauba ülepakendamist.

Jäätmete sorteerimine
Eraldame tegevuse käigus tekkivaid jäätmeid (papp, kile, vanaraud, ohtlikud jäätmed) ning anname üle vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele.

Seadusandluse järgimine
Juhindume oma tegevuses kehtestatud keskkonnaalastest õigusaktidest.

Töötajate teadlikkuse tõstmine
Koolitame oma töötajaid keskkonnasäästlikkuse osas.

Toodete nõuetekohane käsitlemine 
Hoiustame ja transpordime tooteid viisil, mis tagab nende säilivuse ja väldib purunemist käsitlemise käigus.

Transpordi optimeerimine
Ajastame oma tarneid selliselt, et on võimalik kasutada efektiivselt transporti tagades kaupade õigeaegse kättesaadavuse.

Koostööpartnerite teadvustamine
Püüame olla eeskujuks oma koostööpartneritele keskkonnasäästlikkuse osas ning teadvustame neid oma keskkonnaalastest seisukohtadest.

Pidev parendamine
Organisatsiooni keskkonnaalaseid seisukohti vaadatakse regulaarselt üle ning täiustatakse.